Hovedseksjon

Ordensregler

Elvebakkenlogo med himmel

Miljø

Alle skal være høflige mot hverandre, av hensyn til læringsmiljø og trivsel.

Skolen og tilhørende uteområder (områdene rundt inngangspartiene) er røykfrie. 

Romorden

Skolen er et miljøfyrtårn. Alle holder orden rundt seg og kildesorterer avfallet sitt.

Spising foregår i pausene mellom timene.

Det utarbeides ordensregler/ordenselevlister for basene.

Læreren har hovedansvaret for at undervisningslokalet er ryddig etter endt økt.

Alle har sin faste plass i forhold til det som er bestemt for undervisningsøkta.

PC-skjermer skal være synlige. Pultene må være plassert så dette er mulig.

Sikkerhet

  • Alle ansatte og elever får ID kort.
  • Alle må ta ansvar for skolens og sine egne eiendeler for å unngå tyveri.
  • Dersom man ser fremmede i lokalet, oppfordres man til å varsle lærer, resepsjon eller ledelsen.
  • Besøk på skolen må avtales med faglærer og kontaktlærer. Besøkende skal registrere seg i resepsjonen og få et midlertidig adgangskort. Alle har et medansvar for at uvedkommende ikke oppholder seg i bygget.
  • Dataorden
  • Håndholdte terminaler skal brukes i læringsarbeidet; all annen bruk må legges til pausene, se ellers underskrevet PC-kontrakt.
  • Liveopptak og overføring fra undervisningsområdet må ikke skje uten samtykke fra alle involverte.

Frister:

Alle frister er å oppfatte som avtaler mellom elev og lærer/skole og skal overholdes. Det samme gjelder avtalte vurderingssituasjoner i fag. De er del av progresjonen i læringsarbeidet.

Undervisnings-/studietimer:

Læreren fører vanligvis fravær/tilstedeværelse ved begynnelsen av hver time. Alle timer begynner presis. Når elevene må forflytte seg mellom 2 enkelttimer uten pause mellom, begynner den siste av de to timene 5 minutter senere.

Fravær eller tilstedeværelse føres i de rommene som er markert i timeplanen. Elevene har selv ansvar for å bli registrert.

Lærer har rett til å stryke timen dersom elever kommer mer enn 10 minutter for seint.

Studietimene skal brukes til faglig arbeid. Dersom en elev ikke jobber med skolerelatert arbeid, skal timen strykes av lærer.

Relevant for ordenskarakteren:

Arbeidsinnsats (for eksempel dårlig utnytting av studietid, dataspill i timene)

Manglende levering av skriftlig/praktisk arbeid eller annen brudd på avtale.

Uryddig fravær (mye enkelttimer, fravær uten dokumentasjon).

Fravær:

Eleversom kommer etter at lærer er ferdig med registrering, får anmerkning. Hvis en elev ofte kommer for sent, kan det være grunnlag for å sette ned karakteren i orden. 

Relevant for atferdskarakteren:

Hvordan elever oppfører seg på skoleområdet overfor lærere, medelever og andre ansatte.

Forsøpling, juks, plagiat, krenkende adferd og frekke bemerkninger, eller andre klare eller store avvik.

Stort ugyldig timefravær kan være grunnlag for nedsatt adferdskarakter.

Forskriftene forutsetter ”klare” / ”store avvik frå vanleg åtferd” for nedsettelse av karakteren. Forskriftene sier at eleven skal varsles ved fare for nedsatt karakter når det gjelder halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Varselet skal gi eleven anledning til å forbedre karakteren i orden eller atferd.

I Oslo kommunes ordensreglement § 8-2 står: ”Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i ordensreglementet. Dette gjelder både fellesreglementet for Osloskolene og den enkelte skoles eventuelle tilleggsreglement. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk om en enkelthendelse.”

Osloskolens fellesreglement vil til en hver tid gjelde som styrende over dette tilleggsreglementet. Osloskolens ordensreglement finner du her.