Strategisk plan

Elvebakkenlogo med himmel

For oss på Elvebakken er det viktig å skape et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. Disse to tingene henger nøye sammen. Elvebakken rekrutterer elever fra svært mange skoler, det er derfor viktig å skape det gode elevmiljøet tidlig. Vi har utviklet et oppstartsprogram nye elever som blant annet innebærer en overnattingstur med bli-kjent-program for Vg1-elever hvor kontaktlærere og rådgivere deltar. Senere i skoleåret blir dette fulgt opp gjennom gruppeveiledning. I tillegg vil vi ved oppstart 2018 videreutvikle fadderordningen og kvalitetssikre denne. Det er viktig for oss å formidle at det er alles ansvar å bidra til et godt psykososialt miljø og vi har stadig oppe til diskusjon Opplæringslovens § 9A-4 og hvorledes denne følges opp.                                                                                            

Faglig har Elvebakken en fordel av å ha stor fagbredde, dette kommer alle program til nytte og gir mange kombinasjonsmuligheter. Dette gjelder også for samarbeidet mellom programmene: MK, KDA og DH er nå slått sammen til et område, noe som gir store samarbeidsmuligheter. Dette holder vi på å videreutvikle. Også elektro og teknologi/forskningslære er slått sammen for å utnytte fagbredden mellom EL og ST. En viktig del av opplæringen er å være med på eksterne oppdrag og å finne andre læringsarenaer enn klasserommet. Eksempler på dette er Makerspace, temauke for elever, deltakelse i konkurranser (Holberg, Abel), deltakelse i messer (Nor-shipping) og "Passion for Ocean". Dette gir faglig fordypning og muligheter for flerfaglighet.                                                                                                                              

På ST praktiserer Elvebakken studietid og fleksitid. Det betyr at vi legger ut ekstra timer i tillegg til de obligatoriske. Noen av disse brukes til studietid, hvor elevene selv velger hvilket fag de vil jobbe med. Her er lærere tilstede og kan gi veiledning. Elevene kan da opparbeide seg plusstid og avspasere denne etter visse regler.                                                                                                  

For hele skolen praktiserer vi at det i første delen av skoleåret blir gitt vurdering uten karakterer. I stedet blir det gitt mye veiledning på oppgaver, noe vi mener fremmer læringen og tar bort karakterpresset. I klasserommet er elevene organisert i fire-grupper i stedet for å sitte på rekke. Dette fremmer samarbeidet mellom elevene og gjør at veiledning fra lærerne når flere. Vi mener at alle disse tiltakene er med å gjøre elevene mere forberedt på studier og arbeide i neste omgang. (Per Solli)

Strategisk plan 2018