Hovedseksjon

Strategisk plan

Logo 2023-24

Godt skolemiljø 

For oss på Elvebakken er det viktig å skape et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. Disse to tingene henger nøye sammen. Elvebakken rekrutterer elever fra svært mange skoler, det er derfor viktig å skape det gode elevmiljøet tidlig. Vi har utviklet et oppstartsprogram nye elever som blant annet innebærer en tur med bli-kjent-program for Vg1-elever hvor kontaktlærere og rådgivere deltar. Senere i skoleåret blir dette fulgt opp gjennom gruppeveiledning. I tillegg vil vi ved videreutvikle fadderordningen og kvalitetssikre denne. Det er viktig for oss å formidle at det er alles ansvar å bidra til et godt psykososialt miljø og vi har stadig oppe til diskusjon Opplæringslovens § 9A-4 og hvorledes denne følges opp.

Bredt fagtilbud

Elvebakken har en sjeldent stor bredde i fagvalget. Dette kommer alle program til nytte og gir mange kombinasjonsmuligheter. En viktig del av opplæringen er å være med på eksterne oppdrag og å finne andre læringsarenaer enn klasserommet. Eksempler på dette er Makerspace, temauke for elever, deltakelse i konkurranser (Holberg, Abel), deltakelse i messer (Nor-shipping) og "Passion for Ocean". Dette gir faglig fordypning og muligheter for flerfaglighet. Kreativ avdeling tar eksterne oppdrag (NRK, Oslo kommune, Nasjonalbiblioteket, Politiet) og bruker byrommet og kulturinstitusjoner.

Fleksitid

På ST praktiserer Elvebakken studietid og fleksitid. Det betyr at vi legger ut ekstra timer i tillegg til de obligatoriske. Noen av disse brukes til studietid, hvor elevene selv velger hvilket fag de vil jobbe med. Her er lærere tilstede og kan gi veiledning. Elevene kan da opparbeide seg plusstid og avspasere denne etter visse regler.

Karakterfri og gruppebasert

For hele skolen praktiserer vi at gjennom første termin blir gitt vurdering uten karakterer. I stedet gis det mer veiledning på oppgaver, noe vi mener fremmer læringen og tar bort karakterpresset. I klasserommet er elevene organisert i fire-grupper i stedet for å sitte på rekke. Dette fremmer samarbeidet mellom elevene og gjør at veiledning fra lærerne når flere. Vi mener at alle disse tiltakene er med å gjøre elevene mere forberedt på studier og arbeide i neste omgang.